ข่าว : รับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เขาล้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มิ.ย. 63

รายละเอียด  : ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มิ.ย. 63
     
โดยมี จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
     
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเดื่อทอง ตั้งอยู่ที่ ม.5 บ้านมะเดื่อทอง
     
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใจดี ตั้งอยู่ที่ ม.8 บ้านดอนใจดี
     
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกลาง ตั้งอยู่ที่ ม.6 บ้านทุ่งกลาง
     

     
สิ่งที่ต้องเตรียมคือ
     
1. ตัวเด็ก
     
2. สำเนาสูติบัตร (ถ่ายเอกสาร 2 ใบ)
     
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 2 ใบ)
     
4. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ชุดนักเรียน)
     
5. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
     
6. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์
     
ผู้แจ้งข่าว : งานการศึกษา สำนักงานปลัด อบต.เขาล้าน ประกาศเมื่อ :