สภาวัฒนธรรม(แก้ไขข้อมูลเอง)
เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเขาล้าน
  รายละเอียด :

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลธรรมตำบลเข้าล้าน (ไตรมาสที่๒/๒๕๕๘)

วันอังคาร ที่ ๒๑ เมษายน พ.. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

-------------------------------------------------------------

เปิดประชุม                  เวลา ๐๙.๑๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม   นายจำเนียร อิ่มทั่ว (ประธานสภาวัฒนธรรมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม) กล่าว   

                                  เปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑      เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน                ตามที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดได้โอนเงินให้สภาวัฒนธรรมตำบลเขาล้านเพื่อเป็นค่าใช่                  จ่ายในการบริหารงานของ  เช่น  การจัดประชุม ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฯลฯ  ซึ่งอุดหนุนปีงบประมาณละ ๒,๕๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้องบังคับของสภาวัฒนธรรมตำบลเขาล้านที่จะต้องรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกสิ้นไตรมาส  จึงขอให้ฝ่ายเลขานะการรายลานสถานะการเงินของสภาฯ  ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ

เลขานุการฯ          กระผมนายชัชวาล เกิดมาก ขอรายงานสถานะการเงินของสภาวัฒนธรรมตำบลเขาล้าน             

(นายชัชวาล เกิดมาก)   ดังนี้

                          -รายรับ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ รับเงินอุดหนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด ฯ ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗    รวม ๒ ปี                                                  เป็นเงิน                        ๕,๐๐๐  บาท

             วันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๘ รับเงินอุดหนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด ฯ ประจำปี ๒๕๕๗

                                                                                                เป็นเงิน                       ๒,๕๐๐  บาท

             วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘  รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน ๑๐.๔๔ บาท

                                                                                   รวมรายจ่ายทั้งสิ้น          จำนวน  ๖,๙๘๕.๔๔ บาท

 

                        -รายจ่าย

                        วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เบิกเงินค่าอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการสภาฯ

                                                                    เป็นเงิน                              ๕๒๕ บาท

                                             รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                          จำนวน  ๕๒๕ บาท

                           สรุปยอกเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘                 จำนวน ๖,๙๘๕.๔๔  บาท

ที่ประชุม                รับทราบ

ระเบียบวาระที่๒       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธาน   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลเขาล้าน  ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๘  จึงขอให้เลขาการสภาวัฒนธรรมตำลบฯ เป็นผู้อ่านรายงานการประชุม โดยสรุป

เลขานุการฯ              ในการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเขาล้านประจำไตรมาสที่ ๑ / ๒๕๕๘                   (นายชัชวาล เกิดมาก)   เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น

 

 

-----รายละเอียดทั้งหมดตามไฟล์แนบ-----

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1109 คน