สภาวัฒนธรรม(แก้ไขข้อมูลเอง)
เรื่อง : รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเขาล้าน (ไตรมาส 2/2558)
  รายละเอียด :

 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเขาล้าน (ไตรมาส 2/2558)
วันอังคาร ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
เวลา 9.00 น.

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายจำเนียร   อิ่มทั่ว ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล
2. นายวิรัช  ตั้งเขาทอง รองประธาน ฯ คนที่ 1
3. นายสะอาด  อนุกูลประชา รองประธาน ฯ คนที่ 2
4. นายผดุงศักดิ์   อิ่มทั่ว รองประธาน ฯ คนที่ 3
5. นางสุรวีย์  เดชพิสิฐพงษ์ กรรมการและเหรัญญิก
6. นางสาวเนตรนรินทร์  นกน่วม กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายวิวัฒน์  บึงล้อม กรรมการและปฏิคม
8. นางขวัญเรือน   เกิดสมจิตต์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
9. นายสุชาติ  เกิดสมจิตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
10. นางสาวอารีรัตน์  เมตตาจิตต์ กรรมการ
11. นางสาวอาภาภรณ์  พูนสวัวดิ์ กรรมการ
12. นายสยม  กระทุ่มศรี กรรมการ
13. นายสวาท   ชนะภัย กรรมการ
14. นายนรินทร์  สมงาม กรรมการ
15. นายธนูศักดิ์  เสียงเพราะ กรรมการ
16. นายกาญจน์   บัวกรด กรรมการ
17. นายสงวน  คละทอง กรรมการ
18. นายสัญชีพ  สายทองสุข กรรมการ
19. นายสุกิจ  จัดภัย กรรมการ
20. นายชัชวาล  เกิดมาก กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวกัลยรัตน์  เปลี่ยนโพธ์ กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ
     

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 164 คน